Σχετικά με τη ΜΟ.ΔΙ.Π.

H Πράξη με τίτλο «Mονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Ιονίων νήσων» υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης».

Η Πράξη εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας ενός εθνικού συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ένα σύγχρονο σύστημα διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση το οποίο στηρίζεται κατά πολύ στη συστηματική συλλογή και επεξεργασία συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με την εκπαιδευτική και την ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και τις υποδομές των ιδρυμάτων που αξιολογούνται. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την παραγωγή δεικτών (μετρικών) αξιολόγησης. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα (Ν. 3374/2005), τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης περιστρέφονται γύρω από τέσσερις άξονες: (α) την ποιότητα του διδακτικού έργου, (β) την ποιότητα του ερευνητικού έργου, (γ) την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, και (δ) την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητικής μέριμνας, υποδομών ΤΠΕ, διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, κ.λπ.). Η αξιόπιστη συλλογή και διατήρηση τέτοιων στοιχείων, καθώς και η παροχή μεθόδων και εργαλείων για την επεξεργασία τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων, είναι απαραίτητα συστατικά τόσο στην αποτελεσματικότερη αυτοδιοίκηση των ιδρυμάτων και των ακαδημαϊκών τους μονάδων, όσο και για τη βιωσιμότητα του συστήματος διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η Πράξη ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2013. Μετά τον σχεδιασμό του μηχανισμού υλοποίησης του Έργου και τον στρατηγικό σχεδιασμό της προτεινόμενης Πράξης, ώστε να τεθούν οι στόχοι και το πώς αυτοί θα επιτευχθούν, η Πράξη ασχολείται με την αναλυτική αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης (καταγραφές σε επίπεδο διαδικασιών αξιολόγησης, τεχνικής υποστήριξης και διαλειτουργικότητας) και τον καθορισμό των γενικών απαιτήσεων και της μεθοδολογικής υποδομής της αξιολόγησης (καθορισμός κριτηρίων και δεικτών διασφάλισης ποιότητας, ενιαιοποίηση κριτηρίων και δεικτών σε επίπεδο Ιδρύματος και τυποποίηση – ορισμός οργανωτικού πλαισίου εφαρμογής διαδικασιών σε Ιδρυματικό επίπεδο). Οι δραστηριότητες αυτές θα συνεχιστούν με τη δημιουργία ενός τοπικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΠΣΔΠ), συμβατού με τις λειτουργίες της ΜΟΔΙΠ. Η ολοκλήρωση αυτού του συστήματος θα επιτρέψει την υλοποίηση των προγραμμάτων αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος με σκοπό να παρέχει το εν λόγω σύστημα στοιχεία για την «Ετήσια Εσωτερική Έκθεση» που συντάσσεται με ευθύνη της κάθε Ακαδημαϊκής Μονάδας στη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί με την κεντρική συλλογή στοιχείων τεκμηρίωσης, την κεντρική στατιστική επεξεργασία και ανάλυσή τους και την παραγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, με το σύστημα αυτό θα υλοποιηθούν και τα προγράμματα αξιολόγησης κεντρικών μονάδων και υπηρεσιών του Ιδρύματος μέσω της αναφερθείσας προηγουμένως διαδικασίας και με την προσθήκη της διεξαγωγή ερευνών και μελετών ποιότητας και διασύνδεσης με φορείς και αποφοίτους. Η υλοποίηση της Εσωτερικής Αξιολόγησης θα είναι το επόμενο στάδιο που θα επιτευχθεί μέσω της αποκωδικοποίησης των Ετήσιων Εκθέσεων των ακαδημαϊκών μονάδων, της εξαγωγής συμπερασμάτων και της επαναδιαμόρφωσης του στρατηγικού σχεδιασμού ώστε να οδηγηθούμε σε στοχευμένες πολιτικές για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και στην αποτελεσματικότερη αυτοδιοίκηση των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος. Η Πράξη και τα αποτελέσματά της θα τύχουν της ανάλογης διάχυσης και δημοσιότητας (μέσω ιστοσελίδας, εκδόσεων έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης, προβολής στα ΜΜΕ και ενεργειών προώθησης όπως διοργάνωση workshop, διοργάνωση ημερίδων και διημερίδας και συμμετοχή ή συνδιοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου). Η Πράξη θα κλείσει με την αξιολόγησή της ώστε να αποτιμηθεί ολόκληρη η πορεία και τα αποτελέσματα της υλοποίησης τα οποία θα συγκριθούν με τους στρατηγικούς στόχους που είχαν τεθεί.

Σύνδεση
Εάν είστε χρήστης του συστήματος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού ή μέλος διοικητικού προσωπικού του ΤΕΙ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να συνδεθείτε στο σύστημα.
Τελευταία Νέα Ιδρύματος

2ο Θερινό Σχολείο: Προγραμματισμός & Ρομποτική Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/8/2017 2:43:27 μμ